rivning OG SANERING

Rivning er en av våre ekspertkompetanser. Vi gjør alt fra kartlegging til sortering og miljøsanering. Vi sørger også for at rett personell med opplæring og sertifikater tar hånd om asbest, PCB, kvikksølv andre miljøfarlige stoffer og leverer dette til godkjente mottak.

DETTE KAN VI RIVE FOR DEG ->

rivearbeider med gravemaskin

Lang erfaring

Vi har etter flere større oppdrag de senere årene, bygget opp solid kompetanse på riving og miljøsanering. Når man ser store gravemaskiner sette tenna i gamle og tilårskomne bygninger, har selve jobben som regel pågått ganske lenge. Et rivingsoppdrag starter ofte med det man kaller en miljøkartlegging. Den skal avdekke eventuelle miljøfarlige stoffer som er i byggematerialene.

Det tas prøver av forskjellige materialer, og rapporten fra denne kartleggingsjobben forteller oss som entreprenør hva vi kan forvente å finne i byggene. Vår jobb begynner da med det vi kaller miljøsanering, hvor vi skal fjerne alle miljøfarlige stoffer. Dette utføres manuelt, og alt avfall skal håndteres og leveres til godkjente mottak, alt etter de forskjellige stoffenes egenskaper.
 
Først når denne jobben er gjort, og bygget er ”strippet”, kan maskinene slippes til for å rive ned og sortere resten av avfallet. Dette er da hovedsakelig ”rene” fraksjoner som går til gjenvinning. Eksempler på dette er treverk som blir knust til fyrningsflis, jern som blir smeltet om til spiker, eller betong som blir knust til grovpukk. 

KONTAKT OSS FOR RIVNING OG SANERING ->

Øystein Mathisen

Daglig leder
908 66 753

Rivning

Kontakt oss da vel 🙂

Rivning

 

En tekst om rivning